آیا حیات در دیگر نقاط هستی وجود دارد؟ آیا ما تنها هستیم؟ ما علایم رادیویی عجیبی را دریافت کرده‌ایم. منبع ارسال این علایم حدود ۱۰ سال نوری با ما فاصله دارد ، یعنی حدوداً ۵۸ تریلیون مایل از زمین دورتر است. این سایت پاسخ‌گوی سؤالات شما در این زمینه می‌باشد. این مرکز به بررسی و آنالیز پیغام‌هایی که از کرات دیگر به زمین رسیده می‌پردازد.