این سایت مرکز اطلاعاتی بسیار جدیدی است که هر روز در علوم دنیا به آخرین اخبار و اطلاعات موجود در خصوص اختراعات و اکتشافات و داغ‌ترین مباحث روز دسترسی می‌یابید و هدف این سایت دسترسی آسان ، سریع ، معتبر و کاربردی به منابع اطلاعاتی موجود برای تمام افراد خانواده است. اطلاعات موجود در این سایت در زمینه‌ی: زمین ، فضا ، سیارات ، ستاره‌های دنباله‌دار و شهاب‌سنگ‌ها ،مریخ ، ماه ، زلزله ، گرمای زمین ، تحقیقات علمی ، منظومه‌ی شمسی ، مأموریت‌های فضایی و آتشفشان‌ها می‌باشد.