شرکت ریزکشت سبز سپاهان (سهامی خاص )<br /> مرکز ریز ازدیادی و کشت بافت گیاهی