در حال حاضر این مجموعه بر اساس اهداف مشخص خود با استقرار در مرکز بورس کامپیوتر شیراز امکان ارائه خدمات خود را بصورت عمومی فراهم نموده است.