اتحادیه هتلداران توسط هیئت مدیره منتخب اداره وبراساس قانون رئیس اتحادیه نماینده آن اتحادیه در مجتمع امور صنفی و همچنین کارگروگردشگری استان نیزمی باشد که با شرکت در جلسات ماهیانه نسبت به مسائل مطروحه تبادل نظر<br /> و تصمیم گیری به عمل خواهد آمد.