همگام با تغییرات کتاب های درسی و با بهره گیری از مولفان و کارشناسان کتاب های درسی محصولات برتر کمک آموزشی را عرضه می نماید.