بر همین اساس خبرگزاری اقتصادی ایران،فعالیت خود را آغاز نموده و سعی دارد با تبیین و تشریح مفاهیم اقتصادی در جامعه به توسعه الگوهای ارزشی در اقتصاد کشور کمک نموده و در جهت ارتقا سطح فرهنگ عمومی از منظر اقتصادی گام بردارد.