آموزش نیوز یک سایت خبری می باشد. که در آن اخبار های روز ، دیدگاه ، مقالات ، گزارش ، اخبار آموزشی جهان و ... شکل گرفته است.