در کتاب نیوز یک سری کتاب ها معرفی شده و در آن خلاصه ای از کتاب ها توضیح داده شده علاوه بر این اخبار روز در آن مشاهده میشود. این سایت خبری می باشد.