ایزبان یک موسسه خصوصی آموزش زبان انگلیسی میباشد که تمامی فعالیتهای آن از طریق اینترنت انجام میگیرد. ایزبان شامل دو بخش مجزا از هم میباشد که یک بخش آن کاملا به زبان فارسی ارائه میشود که هم اکنون شاهد آن هستید و یک بخش آن کاملا به زبان انگلیسی میباشد که در واقع آموزشگاه مجازی است که مخصوص اعضای ثبت نام کرده در آن است و کلیه آموزشهای اصلی سایت از آن طریق صورت میگیرد.