این شرکت با هدف توسعه سرمایه گذاری در زمینه های جهانگردی, هتل سازی و مراکز اقامتی و تفریحی و همچنین تامین لوازم و امکانات مراکز توریستی و هتلها تاسیس شد. یکی از برنامه های اصلی این شرکت تهیه و اجرای طرح مالکیت زمانی (TIME SHARING) مراکز اقامتی و هتلها در سراسر کشور و ایجاد ارتباط با مراکز بین المللی در این زمینه بوده است که تاکنون در چندین هتل کشور این سیستم در حال اجرا می‌باشد. این شرکت نسبت به مشاوره و تهیه طرح و ساخت برخی از هتلها و مراکز اقامتی اقدام نموده است و در حال حاضر نیز در این زمینه در حال سرمایه گذاری و جذب مشارکت می باشد.