سایت Rang Zine شامل وقایع، گرافیسم، گالری، اعلان فراخوان‌ها و غیره می‌باشد.