این سایت متعلق به رصدخانه‌ی کمپ‌تون می‌باشد که از اشعه‌ی گاما در مشاهدات خود استفاده می‌نماید. این مرکز با استفاده از ماهواره‌های بسیار پیچیده به مشاهده‌ی تمام گیتی می‌پردازد. هم‌چنین منابع اطلاعاتی و آرشیو بزرگی از مباحث نجومی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.