دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز پیشرو در امر آموزش از راه دور می‌باشد.