این سایت به ارائه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی تئوری و فلسفه‌ی نظام جهان می‌پردازد که این گونه مطالعه به بررسی سیر تکاملی و ساخت جهان با عنوان یک سیستم ایجاد فرضیه و مواجه شدن با تجربیات و مشاهدات می‌باشد.