اهداف تشکیل گروه پژوهشی عفراوی عبارتند از: <br /> کمک به طراحان گرافیک / سازماندهی پژوهش های متعدد گرافیک و چاپ / تهیه نیازهای طراحان گرافیک شامل کتاب، CD های کاربردی و CD های آموزشی و کمکی، ابزارآلات و ... برای رسیدن به این اهداف، نموداری ترسیم کرده ایم که نشان دهنده ملزوماتی است که طراحان گرافیک در طی فرآیند کاری خود به آن نیاز دارند.