ستاره پارسی یک پایگاه اطلاع رسانی علوم ستاره شناسی و فضایی است.