سیستم آموزش زبان انگلیسی ESL ) English as a Second Language ( که با نام 247/Classroom نیز شناخته می شود در بسیاری از کشورهای جهان برای کسانی که انگلیسی زبان دوم آنها است بکار گرفته شده و با موفقیت تجربه گردیده است . این سیستم که دارای مجوز از وزارتخانه های محترم ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش است به عنوان بهترین سیستم موجود (خیر الموجودین) برای آموزش زبان آموزان کشور به تمام ادارات آموزش و پرورش و آموزشگاهای زبان انگلیسی معرفی شده و می شود. همچنین شورای عالی انفورماتیک نیزاین روش آموزشی را بعنوان یک سیستم E-Learning شناخته و به آن درجه بندی آن شورا را اعطا نموده است.