این سایت به ارائه‌ی مجموعه اطلاعاتی در زمینه‌ی کهکشان راه‌شیری می‌پردازد تا از این طریق تصاویر این منظومه را در مناطقی با طول موج‌های مختلف متصور سازد. هدف از این سایت ارائه و شرح چگونگی استفاده از طیف‌های الکترومغناطیسی مورد استفاده‌ی نجوم‌شناسان ، به منظور یادگیری در زمینه‌ی شکل ، اندازه و ترکیب کهکشان راه شیری می‌باشد.