این مرکز اطلاعات بسیار وسیعی که مورد نیاز کلیه فعالان اقتصادی میباشد رافراهم که بخشی از آن هم اکنون دردسترس شماست ومابقی انشاا...دردسترس قرارخواهد گرفت. اطلاعات درموردبخش های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی، صنایع دستی، گردشکری، فنی ومهندسی وبازرگانی میباشد.