این سایت متعلق به بخش نجوم رصدخانه‌ی وابسته به نیروی دریایی در ایالات متحده‌ی امریکا می‌باشد که به تعیین موقعیت‌های بنیادین ، حرکات و فواصل میان اجرام آسمانی تعیین شده ، می‌پردازد. مشاهداتی توسط ابزار ستاره‌شناسی صورت می‌گیرد که در ادامه‌ی تحقیقات بر روی خصوصیات این اجرام و تشخیص موقعیت آنها مؤثر می‌باشد.