شرکت بهداشت کار در سال 1370 تاسیس و از سال 1379 با چند هدف مشخص بشرح ذیل فعالیت خود را شروع نمود:<br /> 1- تولید مواد اولیه دارویی.<br /> 2- تولید شیرخشک کودک و غذاهای رژیمی. <br /> 3- صادرات مواد اولیه دارویی و شیرخشک کودک و غذاهای رژیمی.<br /> 4- واردات داروی ساخته شده.