در عصر حاضر، فراگیر شدن افکار و اندیشه‌ها مستلزم بهره‌گیری از فن‌آوری نوین ارتباطی است. نقش رایانه امّا در این میان برجسته‌تر است. به گونه‌ای که امروزه یکی از مؤثرترین شیوه‌های نشر اندیشه استفاده از این ابزار است. مؤسسه فرهنگی یاسین با علم به این واقعیت و به منظور نشر فرهنگ و معارف اسلامی از طریق فن‌آوری رایانه‌ای، در سال 1373 در شهر مقدس قم تأسیس شد. این مؤسسه از سه معاونت: پژوهش، فنی و اداری و مالی تشکیل شده است و در سه زمینه عمده فعالیت می‌کند:<br /> 1. تولید نرم‌افزارهای اسلامی.<br /> 2. عرضه نرم‌افزارهای اسلامی.<br /> ۳. خدمات جانبی.