این سایت از ابتدای تابستان 1379 شروع به فعالیت نموده و طی این مدت چند بار مورد تجدید نظر کلی قرار گرفته که آخرین بار در تابستان 1384 بوده است. این سایت، یک سایت آموزشی است و هدف اصلی از تأسیس آن، گذاردن اطلاعات مورد نیاز در اختیار دانش آموزان و دانشجویان و آشنایی آنان با تکنیکهای جدید آموزشی و کاربردهای مختلف تکنولوژی اطلاعات بخصوص در زمینه آموزش بوده است هرچند که سعی شده، مطالب مندرج در سایت به گونه ای باشد که برای سایر دیدار کنندگان گرامی هم مفید فایده باشد.