شرکت شیمی فر ایران در سال ۱۳۶۸ با هدف تولید نمک ها و آلیاژهای مولیبدن شروع بکار نموده و در سال ۱۳۶۹ موفق به اخذ گواهینامه ابداع از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران برای تولید اکسید مولیبدن گردید