شرکت بازرگانی و بازاریابی ایرانیان به عنوان یکی از زیر مجموعه های شرکت توسعه مهندسی ایرانیان و به عنوان بازوی تجاری این شرکت در سال 1379 تاسیس گردید. این شرکت در راستای اهداف کلی شرکت توسعه مهندسی ایرانیان تشکیل گردیده است و ضمن تلاش برای گسترش و توسعه بازارهای فعلی و صدور محصولات و خدمات مهندسی شرکتهای ایرانیان و شرکتهای مهندسی ایرانی به دنبال راهکارهایی جهت جذب مشارکت خارجی در زمینه های گوناگون می باشد.