این موسسه از سال 1382 شروع به کارهای تبلیغاتی نموده و به دلیل فراگیر شدن استفاده از کامپیوتر و اینترنت از اواسط سال 1385، به ارائه خدمات در این زمینه نیز پرداخته است.