موسسه مطبوعاتی نشرآوران از سال 1369 با هدف ارائه خدمات فرهنگی به هموطنان عزیز فعالیت خود را در زمینه تامین کتب و مجلات عمـومی وتخصصـی مورد نیـاز کتابخانه ها مراکـز علمـی ، پژوهشـی و دانشگاهـی کشور آغـاز نمود علاقمنـدان خصوصا فرهیختگان جامعـه علمی و تحقیقـاتی و نیز اصحـاب رسانه می توانند به آسانی از امکانات این موسسـه در جهت رشد توانمندیهای علمی و نشـر دانش نوین بهـره برداری نمایند. این موسسه در زمینه ارائه خدمات به 400 مرکز تحقیقاتی، صنعتی، پژوهشی و دانشگاههای کشور جهت تامین و بروز نمودن اطلاعات فعالیت می نماید وهمچنین با بیش از 3500 عنوان نشریه تخصصی عضـو رسمــی انجمن جهانی توسعه و توزیع بین المللی مطبوعات ( Distripress ) بــوده است.