این سایت شما را با فیزیک پلاسما و فرآیند تابش‌دهی آشنا می‌کند. این سایت معرف فرمول‌ها و موضوعاتی است که حل مسائل فیزیکی را برای شما آسان می‌نماید شما را با موضوعاتی چون: جذب ، اتویونیزاسیون ، کاهش انرژی فرکانس لارمور ، توزیع ماکسول ، فوتون‌ها ، فشار تابش ، عمق اپتیکی و فرمول تابش‌دهی پلانک آشنا می‌سازد. در این سایت جدول تبدیل واحد CGS /SI نیز به‌چشم می‌خورد. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر درباره‌ی فعالیت‌های این مرکز بهتر است به این سایت مراجعه نمایید.