سایت Iran Home شامل جستجوی اطلاعات برای خرید خانه، تعرفه ، شرکت های ساختمانی، نمایندگی و غیره می‌باشد.