مرکز اطلاعات تجاری ایرانیان به مدیریت سیدمنصور موسوی‌خلیق‚ مدیر کل سابق مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی‚ بابیش از 17 سال سابقه مدیریت اداره کل مذکور و دارنده نشان خدمت از دولت جمهوری اسلامی ایران وبا برخورداری از همکاری تعدادی از کارشناسان ارشد بازرگانی با تجارب ارزنده در زمینه قوانین ومقررات و روشهای بازرگانی وسابقه طولانی تدریس در زمینه بازرگانی کاربردی که از ابتدای سال 1374 کار اطلاع‌رسانی در زمینه مقررات بازرگانی کشور را آغاز نموده است‚ اینک با تکیه برتجارب گذشته اعضاء خود در مجموعه دولت وتجربه نسبتا طولانی در جمع آوری و نشر اطلاعات مربو ط به مقررات بازرگانی‚ آماده است که جدیدترین قوانین ومقررات مصوبات‚ بخشنامه ها و دستور العملها مصوب مجلس شورای اسلامی‚ هیات محترم دولت‚ وزارتخانه ها وسازمانهای دولتی را همراه با اخبار بازرگانی از طریق اینترنت‚ پست پیشتاز و سفارشی به دست شما برساند.