فرش و موکت صدیقی از حدود نیم قرن پیش شروع به فعالیت نموده است. شــروع به کـار این مجموعـه ابتدا از یک مجموعه کوچک آغــاز شده و با گذشت زمان فعالیت خود را گسترش داده است و با توجه به انبوه درخواست هــای مشتـــریان اقدام بــه سـفارش اختصاصی فــــرش و مـــوکت ازکــارخانجات تولید کننده داخلی و خارجی نمـود و نمایندگی انحصاری بیشتر کارخانجات تولیدی فرش و موکت را اخذ کرد. بــدین تــــرتیب با افــــزایش روز افــــزون سفارشــات و حجم گستــرده معــاملات شروع به فعالیت در عرصــه تولیدو صادرات و واردات فرش و موکت باکشورهای همسایه و خاورمیانه نمود.