شرکت زمرد سیرجان در زمینه تولید و صادرات پسته و همچنین بسته بندی پسته صادراتی فعالیت می کند.