شرکت شمس کشت در امر صادرات محصولات کشاورزی بخصوص پسته و خرما در ایران فعالیت می کند.