شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)تولیدکننده توربین‌های گازی نیروگاه برق و شامل معرفی تولیدات از جمله توربین گازی و بخار ، ارائه اطلاعات درباره قراردادها و اطلاعات پرسنلی ، فروش محصولات و ...می باشد.