سایت کتاب فروشی فردوسی شامل معرفی و فروش کتاب های منتشر شده، نرم افزار، فیلم، موسیقی با مشخصات کامل و ارائه اخبار مربوطه می‌باشد.