این سایت شما را با بخش فیزیک دانشگاه کوئینز در کشور کانادا آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید اطلاعاتی در زمینه‌ی وضعیت آموزشی دانشجویان این دانشگاه به دست آورید و با اساتید ، برنامه‌های علمی آنها ،برنامه‌های ورزشی و آکادمیک این دانشگاه آشنا شوید. این سایت جدیدترین مجلات چاپ شده در زمینه‌ی فیزیک را در اختیار شما قرار می‌دهد. شما می‌توانید از منابع علمی این مرکز استفاده نموده و در قسمت جستجوگری این سایت مطالب علمی مورد نیاز خود را جستجو نمایید.