این سایت شامل معرفی رستوران ,منوهای فارسی و انگلیسی ,فضای رستوران و خدمات ان می باشد.