موزه تاریخ طبیعی جهانی درباره: سنگواره‌ها پروانه‌ها، زندگی گیاهی، جواهرات و کانی‌ها. همچنین عرضه کننده مواد آموزشی و نسخه‌های بدلی سنگواره‌ها، برای خرید و فروش می‌باشد.