موزه تاریخ طبیعی نیویورک یکی از برجسته ترین موسسات تحقیقات علمی و آموزشی در جهان است که مجموعه‌های آن بیش از ۳۲ میلیون نمونه و مصنوع را شامل می‌گردد.