مجموعه‌های موزه‌ای و منابع مربوط به تنوع زیستی: حشرات، ماهی‌ها، نرم‌تنان، پستانداران، پرندگان خزندگان و دوزیستان می‌باشد.