موزه دریایی مجموعه ای از اشیا و مصنوعات مربوط به کشتیرانی و دریا را به نمایش می‌گذارد.