این مجموعه روی خطی on line از اشیا و کالا‌های نمایشگاهی توسط موزه علم و صنعت شیکاگو پشتیبانی می‌شود.