مرکز جهانی اطلاع رسانی آل‌البیت(ع) شامل نگرشی بر جایگاه زن و خلقت حضرت زهرا و غیره می‌باشد.