سایت myprosoft از ترکیب سه واژه My Professional Software تشکیل شده و به مدیریت علی قطاع و تیم مایپروسافت مستقر در اصفهان اداره میشود. این وب سایت به منظور آشنایی مخاطبان با گوشه ای از اقیانوس بیکران دانش فناوری اطلاعات تهیه و ارائه شده است.