دستاوردهای موسسه انتشارات قدیانی در مراکز فرهنگی<br /> شش دوره ناشر نمونه کشور در سالهای 1372 ، 74 ، 78 ، 79 ، 83 و 84<br /> چهار دوره ناشر تقدیری کشور در سالهای 76 ، 81 ، 82 و 1385.<br /> شرکت کننده نمونه دهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1376).<br /> ناشر برگزیده سومین (1371) و تقدیر شده ششمین جشنواره کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (1374).<br /> ناشر برگزیده (دوم) چهارمین نمایشگاه بین المللی آثار تصویرگران کتاب کودک (1378).<br /> تقدیر شده در سومین دوره انتخاب بهترین کتاب دفاع مقدس (1376).<br /> ناشر برگزیده (رتبه اول) دومین و (رتبه دوم) سومین جشنواره کتابهای آموزشی رشد «آموزش و پرورش» (1380 و 81).