تاریخ تاسیس: انتشارات ثانیه در تاریخ 1/10/ 1382 به شماره پروانه 6884 از هیات بررسی و صدور پروانه نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مسئولیت «احمد توکلی» مجوز گرفت و عملا کار خود را آغاز کرد.<br /> نوع فعالیت: چاپ و انتشار کتاب های علوم ارتباطات و روزنامه نگاری (‌ با همین رویکرد انتشارات ثانیه ادعا دارد که نخستین ناشر بخش خصوصی است که به طور خاص اهتمام به انتشار کتاب ها این حوزه می کند.)