این انجمن به پیگیری مسائل بحرانی اجتماعی و گزارش تصویری از آن ها می پردازد.