سایتReCent یک موتور جستجو می‌باشد که می توان با استفاده از آن کلمه یا عبارت مورد نظر را در شاهنامه، قرآن مجید، حافظ، مولوی و سعدی جستجو کرد.