وب سایت تا فردا، شامل شعر و نقاشی و داستان و غیره می‌باشد.